Нова генерација хидроизолациони продукти за бетон

Хидроотпорен бетон преку кристализациона технологија

Нашите проекти говорат за нас

Planex Varna, Bulgaria

Rooftop Shotcrete Pool, Spain

High Rise Apartments, Mumbai India

Продукти

Хидроизолациони Додатоци За Бетон

Хидроизолационите додатоци за бетон од Krystaline имаат поголема ефективност од останатите. Нудат најдобар соодност меѓу квалитет и цена и едноставна технологија за дозирање. Го нудат најдоброто решение за повеќето конвенционални објекти со барања за водоотпорност на пресеците, вклучувајќи торкрет, прскан бетон, фундаменти, резервоари, основи , потпорни ѕидови и индустриски бетонски подлоги. При зголемени побараувања на квалитетот и дологотрајност на армираниот бетон. Ја елиминира потребата од користење на силни водо- редуцирачки хемиски додатоци во составот на бетонот.

Премази и Репарациони Продукти

Брзоврзувачки, високо квалитетни водоотпорни кристализациони хидроизолацини прмази. Ги заменуваат надворешните хидроизолациони мембрани, премази и ролни. Затвара и хидроизолира пукнатини со ширина до 0,5mm . Се активираат повреќекратно во присуство на вода . Специјално разработени продукти како дел од систем за изградба и репарација на водни ресурси. Употребливи во контакт со вода за пиење. Имаат многу високи јакосни карактеристики и висока адхезија кон површината. Брзо ги стопираат водените протекувања . Лесна хомогенизација и нанесување. Отпорни се на хидростатски притисок . Се применуваат врз бетон, камен, ѕид од тули

Дополнителни Продукти

Дополнителните продукти се користат во комбинација со останатите продукти од Krystaline. Тука е водо – експандирачката трака за запечатување на градежни фуги, која брзо и ефективно се фиксира со Krystaline Fixing Glue . Исто така ја користиме и водо – експандирачката тапа за евективно затварања на отворите при оплатирање. Производотите остануваат конзистентни со своите перформанси во текот на целиот животен циклус, а флексибилноста им овозможува да пополнуваат празнини и пукнатини во непосредна околина.

dopolnitelni